HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S · Sct. Jørgens Bakke · 7500 Holstebro · Tlf. 96 95 14 86

Byggeriets faser

Et byggeri har mange faser – hvoraf de overordnede faser er:

  • Skitseforslag (Idé til projektet – samt udarbejdelse af 3-d model)
  • Myndighedsprojekt (Udarbejdelse af projekt for indhentning af byggetilladelse)
  • Hovedprojekt (Detaljering af projekt og indhentning af tilbud)
  • Byggeledelse og tilsyn (Selve udførelsen af byggeriet) 

Indenfor hver fase er der desuden flere gradueringer, alt efter hvor detaljeret et projekt man ønsker.

 

SKITSEFORSLAG

Vores udgangspunkt er altid kundens ønsker og behov, og det er vigtig for os, at disse er vendt, inden vi går i gang med at skitsere på et byggeri – og de bedste løsninger fås altid ved en tæt dialog med kunden.

Med udgangspunkt i grundens placering og udformning, solorientering, udsyn og indblik – samt bygherrens ønsker til funktioner, stilart, materialer, økonomi mm. – skaber vi det mest optimale til netop den valgte grund!

Foruden at opfylde kundens ønsker, kommer vi med input og idéer til, hvordan vi får en spændende og funktionel bygning, og gennem mange års erfaring med byggeri, konstruktioner og lovgivning, giver vi en form for investerings rådgivning, så de penge I har afsat til byggeriet giver størst muligt afkast på sigt!

Skitseforslaget udarbejdes ud fra de givne rammer i lokalplaner og anden relevant lovgivning, således at vi er sikre på, at det viste også kan bygges på stedet. Hvis der er behov for dispensation for lokalplan eller lign. kan vi tage dialogen med myndighederne og hjælpe med dispensations-ansøgningen. Vi er Jeres rådgiver – fra start til slut i processen!

Et typisk forløb i skitsefasen vil være:

‐ Uforpligtende møde hvor jeres ønsker gennemgås. (gratis)
‐ De første løse skitser.
‐ Korrespondence via telefon og mail – samt 1-2 møder ‐ med efterfølgende tilretning af skitserne.
‐ Bygningen optegnes i en 3‐d model.
‐ Det hele samles i en skitsemappe i A3‐format.

Skitsemappen indeholder som regel følgende:
‐ Beliggenhedsplan med arealoversigt og bebyggelsesprocent 1:200.
‐ Planer af alle niveauer med ny indretning 1:100.
‐ Evt. principsnit 1:100.
‐ Evt. facader 1:100 i farver.
‐ 2‐3 eksteriørperspektiver ‐ fotorealistiske i farver.
‐ 2‐3 interiørperspektiver ‐ fotorealistiske i farver.
‐ Evt. luftfoto / 3-d af bygningen set oppefra.

Der er i skitserne ikke redegjort for konstruktioner, materialer, energiberegning o.l. , da det først kommer i næste fase – myndighedsprojektet – sammen med en yderligere detaljering af projektet.
Skitsemapperne er udelukkende til at visualisere jeres ønsker og visioner – men ikke til at bygge ud fra.

Mapperne er desuden gode at have med i banken i forbindelse med evt. låntagning til projektet.

 

MYNDIGHEDSPROJEKT

Når skitsen ligger fast, er næste skridt udarbejdelse af et myndighedsprojekt.

Bygningerne tegnes op i plan, snit og facade i en større målestok med målangivelser og beskrivelser, så de opfylder myndighedernes krav for at kunne give en byggetilladelse. Herunder opbygning, størrelse, konstruktion,  ingeniørberegninger, kloak og afløb, energirammeberegning etc.

 

HOVEDPROJEKT

Til indhentning af tilbud på byggeriet præciseres tegningerne, så det fremgår, hvilke materialer huset skal opbygges af. Der udarbejdes detaljer, detaljeret beskrivelse samt udførlige tilbudslister, så man kan sammenligne de indhentede tilbud.

Vi afholder licitation, projektet gennemgås med den lavestbydende og entreprisekontrakt skrives.

 

BYGGELEDELSE OG TILSYN

Når der er underskrevet kontrakt, og byggeriet skal realiseres, tilbyder vi at holde tilsyn med byggepladsen, deltage i byggemøderne og udarbejde byggemødereferater. Vi fungerer som Jeres “mand” og sikrer, at byggeriet udføres som aftalt. Vi har stor erfaring med at kontrollere, at der rent faktisk benyttes de materialer og de løsninger som der er anvist, og kan spare Jer for dårlige konstruktioner eller dårligt udført arbejde, og herved betaler tilsynet hurtigt sig selv!

Alternativt udfører I selv tilsynet og benytter os som konsulent i det omfang, der er behov for det.